Community Relations


กลุ่มเยาวชนต่อเรือจำลอง  ร่วมกันอนุรักษ์มรดกไทย ทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้  เกิดการจ้างงานในชุมชน  นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนต่อเรือยังเปิดสอนวิชาชีพการต่อเรือให้กับผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจมาฝึกฝนวิชาการต่อเรือมากมาย

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม