Standards And Awards Received


  1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  ระดับ 5 ดาว  ปี 2549
  2. ได้รับรางวัลผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ประจำปี 2550ข้อมูลที่ได้รับความนิยม