Tips On How To Produce

การต่อเรือเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตและความอดทนเป็นอันมากในการประดิษฐ์เรือแต่ละลำ   นอกจากนี้เรือแต่ละลำยังมีการย่อส่วนจำลองจากต้นฉบับในสัดส่วนที่เล็กลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและครบถ้วนตามรูปแบบเดิมทุกประการ

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม